Erik van Bruggen

GZ Psycholoog

Begeleide Intervisie

Begeleide intervisie zien we in de ziekenhuiswereld nu nog vooral in de opleiding tot medisch specialist. In veel ziekenhuizen is hiermee inmiddels ervaring opgedaan en er is veel over gepubliceerd, oa door Coaches voor Medici. Vanwege de nieuwe eisen die aan de opleidingen gesteld worden (CCMS besluit 2011) zal begeleide intervisie als onderwijsvorm toenemen. Opleiders en vakgroepleden nemen ook steeds vaker deel aan begeleide intervisiegroepen. Hier worden ervaringen van professionals besproken.

Bij huisartsen is intervisie al meer ingeburgerd. De begeleider zorgt dan voor een veilige en leerzame situatie: dat betekent vooral de veiligheid om ook minder succesvolle verhalen in te brengen en oog te hebben voor ieders professionele ontwikkeling.

In begeleide intervisie beoog ik het leren van ervaringen te versterken. Daarbij is het "delen” van een ervaring vaak prettig en is het soms nodig om "stoom af te blazen”. Ik stimuleer dat het daar niet bij blijft, maar dat er constructief gezocht wordt naar mogelijkheden om van de ervaring te leren.

Thema’s die daarbij vaak aan bod komen zijn:

  • Werkdruk; balans werk-privé
  • Samenwerking/conflicten met patiënten, verpleegkundigen, specialisten en collega's
  • Eisende en/of agressieve patiënten of familie van patiënten
  • Begeleiding van terminale patiënten, euthanasie
  • In kaart brengen van verantwoordelijkheid, positie in het team
  • Feedback geven en ontvangen
  • Angst om fouten te maken
  • Ruimte geven en ruimte nemen

Mijn groepen bestaan meestal uit 6 tot 8 professionals, vaak vanuit dezelfde discipline. Sommige groepen komen in totaal 5-10 keer bijeen, vaak om de 6 weken. Er zijn ook groepen die de hechte vertrouwensband die ontstaat waarderen en die daarom al 6 jaar bijeen komen!

Meer weten over begeleide intervisie?

Intervisie is een collegiale werkvorm op het vlak van deskundigheids-bevordering, die gericht is op onderlinge advisering t.a.v. werk. Intervisie vindt in principe plaats in een groep bestaande uit gelijken. Doelstelling is om te komen tot verbetering van het functioneren van de deelnemers via stimulering van het reflecterend, probleemoplossend en zelfsturend vermogen.

Voor wie is begeleide intervisie bedoeld?

Eigenlijk voor iedereen. Maar vooral voor hoger opgeleide professionals die vaak in een complexe situatie werken en ingewikkelde beslissingen moeten nemen. Reflectie op eigen handelen is essentieel (competentie professionaliteit).

Gelijkwaardigheid is een must (dus geen hiërarchische verhoudingen). Jullie zijn gemotiveerd, jullie durven je kwetsbaar op te stellen, jullie hebben vertrouwen in elkaar en zijn bereid om met én van elkaar te leren.

Hoe gaat het in zijn werk?

De groepsgrootte varieert van vier tot acht personen en elke keer brengt één of twee van de deelnemers een leervraag in. Variatie in werkvorm is vaak leuk en nuttig. Uitgangspunt daarbij is dat de gekozen werkvorm jullie als deelnemers voortdurend uitdaagt en motiveert, waarbij jullie niet alleen gebruik maken van elkaars deskundigheid, maar waardoor deze deskundigheid ook wordt bevorderd.

Aan het begin van het intervisietraject vindt een oriënterend gesprek plaats waarin we met elkaar kennismaken. Tevens bespreken we wensen en mogelijkheden, zowel m.b.t. praktische zaken als inhoudelijk. Eventueel kunnen in dit eerste gesprek jullie leerdoelen al aan de orde komen. Wanneer we besluiten tot het aangaan van een intervisietraject, sluiten we met elkaar een samenwerkingsovereenkomst. Hierin leggen we afspraken vast over het aantal bijeenkomsten (6 tot 12), de duur (max. 2,5 uur) en de frequentie (eens per 6-8 weken) van de bijeenkomsten. Ook maken we afspraken ten aanzien van aanwezigheid, verhindering, geheimhouding/vertrouwelijkheid, voorbereiding, leiden van de bijeenkomsten en verslaglegging. Aan het eind van elke bijeenkomst is er een kort evaluatief moment en na drie bijeenkomsten wordt een zgn. klikevaluatie ingebouwd waarin onze samenwerking centraal staat.

Ik geef geen leiding aan jullie leerproces, maar begeleid jullie op een onafhankelijke manier. Mijn taak is ondersteuning geven bij het organiseren en structureren van de bijeenkomsten en bij het analyseren van werkvragen en werkproblemen. Daarbij zal ik jullie reflectieproces bevorderen middels uitleg, voorbeeldgedrag en het geven van feedback. Jullie eigen verantwoordelijkheid als groep staat echter voorop.